Fokkerij

Een nestje fokken is spannend en leuk. Toch is fokken met rashonden iets ingewikkelder dan soms wordt gedacht. Je wilt dat de foklijn ‘zuiver’ blijft (dat betekent geen inmenging van andere rassen), maar in een kleine populatie honden kan dat wel eens voor dilemma’s zorgen. Denk aan inteelt en erfelijke aandoeningen. Daarnaast moet het uiterlijk en karakter van het ras behouden blijven. Als je met rashonden fokt, moet je daarom vaak aan officiële fokeisen voldoen voordat daadwerkelijk een dekking plaats kan vinden.  

Het is belangrijk dat u zich informeert over de officiële fokeisen zodat u een Dobermannkennel uit kunt zoeken die zich aan de regels houdt. Hiermee kunt u een hoop ellende voorkomen. In het ergste geval koopt u misschien per ongeluk een pup bij een broodfokker! Wij voldoen aan alle fokeisen en meer. Door voor onze kennel te kiezen, neemt u een bewust besluit om voor kwaliteit te kiezen.    

Een hond aanschaffen is ontzettend leuk. Toch zijn er een aantal belangrijke zaken waar u rekening mee moet houden om problemen te voorkomen. Houdt u zich daarom in uw eigen belang aan het volgende: ‘Informeer uzelf over de officiële fokeisen, gebruik uw gezonde verstand en stel vragen.’ Hieronder kunt u meer lezen over de officiële fokeisen. Wij hebben geprobeerd dit in een zo overzichtelijk mogelijk vorm weer te geven. 
  

Officiële fokeisen

Hieronder kunt u meer lezen over de officiele fokeisen. Door wie worden ze bepaald en wat houdt het dan in? Na het lezen van dit artikel heeft u meer inzicht verkregen over de officiele fokeisen van de Raad van Beheer en de Dobermannvereniging. U kunt daarmee nagaan welke stappen een fokker moet ondernemen om aan al deze eisen te voldoen. Met deze informatie kunt ú gerichte vragen stellen aan de fokker. Wij voldoen aan alle fokeisen en meer waardoor we een bepaalde kwaliteit waarborgen.

 

Door wie worden de officiële fokeisen bepaald?

Dit gebeurt door de Raad van Beheer op Kynologisch gebied (RvB). Anderzijds spelen ook de rasverenigingen een grote rol. De rasvereniging van de Dobermann is de Dobermann Vrienden in Nederland (D.V.I.N.). De RvB overlegt met de rasverenigingen over het beleid. Het kan zelfs zo zijn dat de rasvereniging aanvullende eisen stelt naast de officiële fokeisen van de RvB. Voldoe je aan de officiële fokeisen van de RvB, dan komen de pups in aanmerking voor een stamboom. Voldoe je (ook) aan de fokeisen van de rasvereniging, dan kun je als fokker een melding plaatsen van de dekaankondiging alsook de pupinfo op de website van de rasvereniging. Bij de D.V.I.N. komen deze gegevens onder het kopje ‘Gecontroleerde nesten’ te staan. 

 

Wat zijn de officiële fokeisen?

Hieronder volgt een zo kort en bondig mogelijk overzicht van de officiële fokeisen van de RvB en de D.V.I.N. Wilt u meer achtergrondinformatie lezen over bijvoorbeeld de gevolgen van het overtreden van deze regels, klikt u dan op de links in de tekst.

 

Raad van Beheer

De Raad van Beheer gaat uit van een duurzaam fokbeleid. In dit beleid zijn regels opgesteld over de gezondheid, het welzijn en het sociale gedrag van honden. 

Om te beginnen zijn er regels voor de teef voor wat betreft de leeftijd waarop zij gedekt mag worden, door welke reuen zij gedekt mag worden en het aantal nesten dat ze mag krijgen. Hieronder staan de regels voor teven vermeld.

 • Teven mogen gedekt worden vanaf 16 maanden leeftijd.
 • Heeft een teef niet eerder pups gehad, dan mag zij tot 72 maanden leeftijd gedekt worden. Heeft een teef wel eerder pups gehad, dan mag zij niet meer gedekt worden tot 96 maanden leeftijd.
 • Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef moeten minimaal 12 maanden zitten.
 • Een teef mag maximaal 5 nesten krijgen. Daarna mag zij niet meer gedekt worden.
 • Een teef mag niet gedekt worden door haar grootvader, vader, broer, zoon en kleinzoon.

Voor reuen geldt de regel dat er niet met reuen gefokt mag worden wanneer de testikels één- of beiderzijds niet (volledig) zijn ingedaald in de balzak.

Zodra de pups zijn geboren, zal een buitendienstmedewerker van de RvB langsgaan bij de fokker om te controleren of deze zich aan de regels houdt. Denk aan de huisvesting en leefomgeving van de honden. Wanneer er pups geboren zijn komt de buitendienstmedewerker langs voor een nestcontrole. Tijdens de nestcontrole wordt er gekeken naar de leefomstandigheden en de gezondheid van de pups en teef. Tegelijkertijd worden de pups gechipt en wordt er DNA afgenomen voor afstammingscontrole door een monster te nemen van het wangslijmvlies. Dit is volledig pijnloos. Het chippen van honden met een stamboom mag alleen worden uitgevoerd door een buitendienstmedewerker van de RvB. De afstammingscontrole wordt uitgevoerd om te controleren of de ouderdieren die op de dekaangifte vermeld staan, ook echt de ouderdieren zijn. Dit is een controle om inteelt tegen te gaan.

Als laatste is er een gedragscode voor keurmeesters op hondenshows die er voor zorgt dat alleen gezonde en sociale honden kunnen winnen. De termen ‘gezond’ en ‘sociaal’ zijn nogal brede  begrippen. Alleen een keurmeester zal de uitleg krijgen wat dit inhoudt. Vooralsnog denken wij dat ermee bedoeld wordt dat de honden niet ziek zijn en niet angstig/agressief reageren naar andere honden en/of mensen.

 

D.V.I.N.

De regels die vanuit de RvB gesteld worden (zie hierboven), gelden voor alle honden. Dus ook voor de Dobermann. De D.V.I.N. stelt daarnaast aanvullende fokeisen specifiek voor de Dobermann. Deze staan vermeld in het Verenigings Fokreglement (VFR). Het VFR bevat regels over fokken, welzijn, gezondheid, gedrag, werkgeschiktheid, exterieur en regels over de overdracht en welzijn van puppy’s aan de nieuwe eigenaar. Hieronder staan deze regels vermeld. 

 

Fokregels

Reuen moeten minimaal 18 maanden oud zijn op de dekdatum om te mogen dekken. Een reu is niet beperkt in het aantal (geslaagde) dekkingen dat hij per kalenderjaar of in zijn leven mag uitvoeren. Voor buitenlandse reuen geldt dat zijn moeten zijn ingeschreven in een door de FCI  erkend stamboek en aan de regels moeten voldoen van het Nederlandse VFR. Het gebruik van levende of overleden reuen door middel van kunstmatige inseminatie is toegestaan, mits het sperma van deze reuen voldoet aan de eisen van het Nederlandse VFR.

Herhaalcombinaties van nesten (dezelfde oudercombinatie) is maximaal 2 keer toegestaan.

Welzijnsregels

Teven mogen pas gedekt worden vanaf 22 maanden leeftijd. Heeft een teef niet eerder pups gehad, dan mag zij tot 66 maanden leeftijd gedekt worden. Dit zijn strengere eisen dan de eisen van de RvB. Daarnaast moet er minimaal 10 maanden zitten tussen twee opeenvolgende dekkingen van dezelfde teef en minimaal 24 maanden tussen de dekking voor een voorvorig nest van dezelfde teef.

Gezondheidsregels

Let op! Wijzigingen kunnen opgetreden voor wat betreft de eisen aan de gezondheid doordat het vóórkomen van bepaalde aandoeningen in de loop van de tijd kan veranderen. Houd u hiervoor het VFR in de gaten. Het VFR is leidend. 

Beide ouderdieren moeten verplicht gescreend zijn op heupdysplasie, PHTVL / PHPV (oogaandoening) en Von Willebrand ziekte (stollingsziekte) voor de dekking. Met Dobermanns die lijden aan één of meer van onderstaande aandoeningen, mag niet worden gefokt.

 • HD: maximaal is toegestaan HD-B oftewel B1 of B2 volgens de FCI norm. Dit geldt voor zowel Nederlandse als buitenlandse Dobermanns. Toegestane combinaties: HD-A x HD-A, HD-A x HD-B.
 • PHTVL / PHPV: de definitieve uitslag mag niet hoger zijn dan Graad1. Dit geldt voor zowel Nederlandse als buitenlandse Dobermanns. Toegestane combinaties: vrij x vrij, vrij x twijfel, vrij x Graad1.
 • Von Willebrand ziekte: maximaal is toegestaan ‘dragers’. Dit geldt voor zowel Nederlandse als buitenlandse Dobermanns. Toegestane combinaties: vrij x vrij, vrij x drager.
 • Met Dobermanns met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten (volgens de rasstandaard) mag niet worden gefokt.
  • De vachtkleuren Blauw, Isabel en Wit.
  • Met missende tanden (geen 42 elementen).
  • Met een overbijtend of onderbijtend gebit.
 • Na de dekking dient een fotokopie van de röntgenuitslag van het HD onderzoek en de uitslag van het onderzoek op PHTVL / PHPV opgestuurd te worden.

Gedragsregels

Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals deze in de rasstandaard zijn vermeld. Om aan deze eis te voldoen moeten beide ouderdieren met goed gevolg de door de rasvereniging erkende gedragstest hebben afgelegd. Dit kan de DGT (Dobermann Gedragstest), DKT (Dobermann Karaktertest), het ZTP (Zuchttauglichkeitsprufung oftewel fokgeschikteheidsproef) of de Tan (Test d’Aptitude Naturelle, vrijvertaald ‘Natuurlijkgedragtest’).

Werkgeschiktheid

In Nederland geregistreerde ouderdieren (dus geregistreerd in het Nederlands Hondenstamboek, NHSB) dienen minimaal in het bezit te zijn van een VZH certificaat (Verkeerszekere hond). Deze werkgeschiktheidtest heeft plaatsgevonden onder leiding van een door de Commissie Werkhonden erkende vereniging. Buitenlandse uitslagen worden alleen toegelaten als ze behaald zijn bij een vereniging die erkend is door de Kennelclub van dat land mits de Kennelclub erkend is door de FCI.

Exterieurregels

Beide ouderdieren moeten minimaal 2 keer hebben deelgenomen aan een expositie (show) georganiseerd door de RvB en/of de FCI en gekeurd door een FCI keurmeester waarbij beide ouderdieren minimaal de kwalificatie ‘Zeer goed’ hebben behaald. Ouderdieren hoeven geen fokgeschiktheidskeuringen te hebben ondergaan.

Overdracht en welzijn van puppy’s

De pups worden als volgt afgeleverd: gechipt, (adequaat) ontwormd, gevaccineerd, met een Europees dierenpaspoort dat volledig is ingevuld en ondertekend door een dierenarts. De pups moeten minimaal 7 weken oud zijn. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaren moeten minimaal 7 dagen zitten.

 

Onze complimenten dat u alle tekst heeft gelezen! Dit toont aan dat u een hond aanschaffen serieus neemt. Het kan zijn dat u met meer vragen bent geëindigd, dan u bent begonnen. Stel deze vragen aan ons. Wij zullen uw vragen beantwoorden.